T A t) (Pu- A i o m sv BESLISSING. jraoez «BSi0ten wordt de Ged.Staten te berich- "gunrangTn ^a1- e greppel een voorname waarlos ien grep - C ITo ichnioch van o.", April ling beteekent, zoodat een goede riolee- ring, waartegen bij het college geene be zwaren bestaan, moet verzekerd zijn. Kinder toezending van een afschrift van het rapport van openbare verKen zal aan het college van Ged.Staten het verzoek gl. da .n worden zoo mogelijk te willen bevorderen, dat bij het samenstellen van de voorwaar den waarbij eventueel eene vergunning to het dempen en rioleeren der greppel zal worden verleend, vooraf met den dienst van openare werken overleg "'ordt gepleegd. iding esloten wordt dö adresseerende firma tè 'berichten, dat niet tot huurverlaging de|- woningen kan worden overgegaan. :re personel et oog is van "Onsl wordt tel iurprijzej i dit peil Bestuur I rijven dl BO/Legg.l ter teeke] gemeente] aden van en van 5 ier vaterl n Ossend'j ien heer" rkzaamhea andwezen aantal le en medewe aaffen v5J Tegen eene aanstelling als buitengewoon gemeenteveldwachter bestaat bij het vollet geen bezwaar. Besloten wordt aan den Burge- ueester de verdere afdoening van zaken in ilze over te laten, (afdeeling Politie)- De toestemming wordt berleend op twee aehtereenvolgende dagen vallen tusschen ly en 21 Mei a.s. Besloten wordt aan den raad voor te stelj- ,l?n de garantie voor rekening der gemeente jte nemen en tot uitbreiding der waterleidl te besluiten op grond dat het belang der vo .ksgezondheid daarmede ten zeerste is Hend. Het advies der Gez.Commissie is re ;ds ontvangen. ■an het rapport wordt kennisgenomen. Abn den raad zal worden voorgesteld de Bttelijk voorgeschreven medewerking te vprleenen. ng 7 AA. 1/ V Af l -rh Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omsiag. AANMERKINGEN. McUihvU as

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 230