y "il- y>~ s 6 BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Techn.AmbtBouw en Woningtoezihht rv-i) il. Ch.L.Meyer agent v.pol.S'berg Woningstichting "Patrimonium" Soes C.A.Zeeman, v. "Teedestr. 10 Soest Idem Techn.Ambt. 0."?. Voetoal- en Athle- tieKvereeniging "Soesterberg" 22-4-f 32 16-4-32 20-4-32 2Ó-4-32 1-4-'32 verzoekt op grond van art. 09 van het Aai Reglement een tegemoetkoming in de kosten van verpleging enz. van zijn vrouw in het ziekebhuis. De kosten bedragen f 123.-. deelt mede, dat het bestuur het standpunt] inneemt, dat het ten opzichte der rente va; de waarborgsommen geen verantwoording scha; dig is, als zijnde iets wat buiten de expli tatie der woningstichting valt. liet intre April j.1. stellen de vbor reken Besloten lesloten te verleen ngsmuur. bet coll versbhuld verzoekt tijdelijke vergunning tot het zo gen behouden van de door hem gemaakte ter» reinafscheiding achter het nieuw gebouwde blok van 3 woningen aan het Kerkpad, aange zien bedoelde afscheiding is daarigesteld i strijd met het bepaalde bij artikel 9 Ier B ouw v er 0 rd en i ng De techn.ambtenaarbelast met de leiding van Bouw« en woningtoezicht adviseert deg vraagde vergunning te verleenen. verzoekt te mogen vernemen of door het rijksgeb.dienst) leges verschuldigd zijn, wegens een eventueele bouwvergunning en wijst in dit verband op het bepaalde in ai! kei 3 sub b der Legesverordening. deelt mede, dat het RijKs (Rijksgebouwen dienst) ontheffing behoeft van het bepaalii bij artikel 14 3ub c der Bouwverordening,' ien verbouw van het Post- en telegraafkant^_ gelegen a.d.Steenhof straat alhier. Geadvi-J seerd wordt de noodige ontheffing te verl nen. zendt rapport betreffende instelling van .Bet rappo een gemeentelij Ken reinigingsdienst voor d' blsproken. geheele gemeente. aan oihalen va Pu:ten als pleinen in t|ng op te Port aan d "'Arden toe eei bedrij te zijner sa. worden 27-4-'32 De gevra verzoeKt uitstel van betaling Belasting PublieKe vermaKelijKneden noodig voor een voetbalwedstrijd, (f 239»35) Jeslo ten st< 1 kan x 6J 3 C OS O Dagteekening volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 231