BESLISSING. AANMERKINGEN. ■et intrekking van het "besluit van 22 rïri 1 j.1. wordt "besloten den raad voor t stellen de helft van de kosten lijnde f 6jL,45 voor rekening der gemeente te nemen. -Besloten wordt het dossier te deponeeren 1 het Aai i kosten i in het ■23.-. standpunt rente va: Ling scha; de expij >t het nol ikte ter-I jebouwde I idaangel iesteld ;1 9 der r leiding! sert de gl >r het :|Biet college is van oordeel dat wel lege£ .gd zijJ Verschuldigd is voor de "bouwvergunning. Besloten wordt een tijdelijke vergunning verleenen tot het oprichten van de schfc dingsmuur. -ng .de en in I jebouwen-l s bepaaltl ^dening, jraaf kantj Geadvi- te verltj ing van gevraagde ontheffing wordt verleend. Het rapport wordt met den Techn.Ambt. O.' st voor («sproken. Als resultaat der|be spreking vardt aan den Techn.Ambt. opgedragen het oihalen van vuilnis en ledigen der beer- pu+ten alsmede de reiniging van straten e pit inen in den vorm eener bedrijfsbegroo- ti|ng op te zetten. Inmiddels zal het rap port aan de leden der commissie voor O.'?, warden toegezondeh met de mededeeling dat esi bedrijfsbegrooting is verzocht en dezfe te zijner tijd ter beschikking der leden za worden gesteld. Lasting roor een Insloten wordt te berichten dat geen uit s|ei kan worden toegestaan. Lr. ^Ar bn. ft V/lf dHlt. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 232