s L, E J? "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. roi- ru. rei Comm.Venn.v.Raay en Co. Comm.Vennvan Ee en Co. Coram.Venn.Bod ew e s en Co 31-3-' 32 l9-3-'32 2l-3-,32 rotj. ued. Staten ros Vfl Techn.Ambt. Bout en Woningtoezicht Voorzitter ftli wethouder Lodeesen vraagt verlof voor den verkoop van alcohi houdenden drank anderen dan sterken drank voor de daarnaast gelegen biljartzaal van het perceel Soesterbergschestraat no.188, ■esloten 03 gronden Hjtehoore vraigt verlof voor den verkoop van alcohtl Besloten houdenden drank anderen dan sterken drank! gronden na voor de beneden voor- en achterzaal van iJJbeboorend perceel Torenstraat 20. 2Ó-4-'32 21-4-'32 vraagt verlof voor den verkoop van alco.it jhoudenden drank anderen dan sterken drank voor de beneden linker- en rechterlocalite van het perceel Middelwijkstraat 2. besluiten tot handhaving van het besluit van B.en W. dd. 12 Juni 1928, waarbij aan het R,K.Kerkbestuur der Parochie van de Oc bevlekte Ontvangenis der Heilige Maagd Mar te Soestdijk verlof werd verleend tot aar.i eener bijzondere begraafplaats op een ter rein aan den Ko stverlorenweg. adviseert naar aanleiding van het verzoet van Higler om een vergoeding om dezen ond! bepaalde voorwaarden tegemoet te komen ir. de gedeeltelijke kosten verbonden aan het Imaken van een hekafscheiding langs den Out Utrechtscheneg tot een maximum bedrag van f 100.- SÉet verlo na-..er omsc bfsluit. Ban de be Besloten ir. dit bij groot stui afgestaan fllOO.- bi draagt aan d^n Techn.Aijibt. O.W. in de ver gadering op voor het a.s. Nationale Muziek concours te willen zorgen voor twee vlagge wit-groen te plaatsen aan beide zijden var het raadhuis. Tevens wordt besloten dat het gemeentebe stuur zoowel het bestuur van het muaiekcor cours Soest, als het bestuur van het zang' concours te Soesterberg met genoodigden 0: cieel zal ontvangen. De ontvangst te Soes zal plaats hebben op Donderdag 5 Kei a.s. 11/4 uur raadzaal. De ontvangst te Soester in Hotel 't Zwaantje op Woensdagavond 672' Tijdens beide ontvangsten zal een eerewi vorden aangeboden. deelt mede, dat het college in een der vi e vergaderingen heeft besloten dat na 3^ pril a.s. de dienst van openbare werkeni het aannemen van losse arbeiders niet meel gebonden wordt aan vroeger aangenomen wij- van aanstelling mits een en ander geschil in overleg met den wethouder. Sprexer ver- soekt alsnog notuleering. ie planns gotdgekeui lonform I "dt neve Jfze nutui <y 3 C Dagteekening volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 233