S a -2° "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. yi. T CiY. d.-kuïi,deur\N plaatselijke bela tingen 30-12-' 31 veraoekt de hen toekomende vergoeding vootj het doen van welstandsonderzoeken en het o^J schrijven der hondenbelasting ingaande 1 Januari 1932 om te zetten in een vaste jaa lijksche vergoeding van f 200.- oer jaar e uit te betalen in .maand el ijksche termijnen Afd. Financiën 8-1-'32 deelt mede,^dat G.G.J.van Heijst op 1 ?eT j bruari 1932 één jaar in dienst der gemeentej 1 zal zijn en verzoekt te mogen vernemen of maatregelen moeten morden getroffen in ver-I band met de voortzetting van zijn dienstbe|| trekking. Teëhn. Ambt .0 j II-I-032 Hl. deelt mede, dat de verkoop van hakhout enz. in twee gedeelten zal wo "den gehoudenjj n.1. op 20 Januari a.s. en op 4 Februari d.a.v. LiA.de Bruin 4.0 Techn. „mbt.0. 'r. 23-12-'31* vraagt vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein voor de beneden* voorlooaliteit van het perceel Rademaker- straat 6 kad.bekend als sectie O.no.699. 23-12-'31 kl. I Afd. Financiën 9-I" k3. 3ur erl.Armbestuu r 29-12-'31 -•oester Besturen Bond ll-l-'32 deelt mede, dat de werkzaamheden in de boeI schen thans zoover gevorderd zijn, dat vele gedeelten voornonderzaaiing en beplanting gereeds liggen en dat prijsopgaaf gevraagd: is van eikels-bèukennootjes en eenig poot- goed. De totale kosten van een en ander zullen bedraden f 9^0,40. Machtiging wordtj gevraagd tot aankoop van de noodige artike len over te mogen gaan bij de in het rappor] genoemde personen. herinnert aan de toezegging van 3.en 1, in het antwoord op het afdeelingsverslag begrooting 1932 tot het in nadere overwe ging nemen van de vraag omtrent het houden van meerdere paarden. bericht dat op verzoek tot uitreiking van een kerstgave gunstig is beslist, dooh dat het zich in het vervolg ten opzichte van dergelijk verzoeken vrijheid van beslissing' voorbehoud verzoekt den Raad er bij de regeering op aan te dringen de bouwvakarbeiders onder de crisis werkloozen te rangschikken. w 3 C Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. I 3-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 23