7- ïoo, "o 5"IV sth. *r i-f BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 3.van ^etel, tijde- 26-4-'32 lijk klerk ter se cretarie KüC.van Nes, Land schap sar chi t e c t A oeldcorn J.A.Ciaarlandt e.a. Soest <T L. Minister van Bin nen landsche Zaken le Afdeeling iGemeentesecretari s 27-4-'32 23-4-'32 30-4-132 KORTE INHOUD. verzoekt een vaste aanstelling te mor ontvanger oo een "bezoldiging van f per jaar ingaande 1 September 1931 doet eenige mededeelingenninzake de vet "bereiding van het ontwerp-uitbreidings p lan vragen in verhand met den grooten afsts naar de o.l. scholen a/d Beetzlaan en in de Kerkebuurt, stichting van een o.l. school in het centrum van de buurtschap Hees. Tvorens glsloten c ||ring gen ijj.Sroote (in het n itgen. .y - n de nf Onder vei - Bukken m< ran den ht iro.rdt bes! pqorloopii in te voe] gen uit d< gelegen oi eén autobi hrèorgeste: i'S morgen; de winteri gehaald. 1 zijn van naar verh" ?a:l 1932 deelt mede nog slechts dan bereid te aan de gemeente Soest in de kosten var betering van het boschbezit bij wijzew werkverschaffing subsidie te verleener., indien de door hem bij brief van 13-T'J gestelde voorwaarden binnen 14 dagen den aanvaard. zendt ontwerp-verslag van hetgeen met trekking tot verbetering der volkshuisVj ting in deze gemeente over 1931 ls ver' r icht biedt ter behandeling aan een ontwerp verordening op de heffing van leges en rechten wegens huwelijksvoltrekking buitengewonen tijd. B ïsloten sjc irijven Bor te s aan eene vaarden a het volle, wer.<looze ■evens d alLe stuk v$or de w inzage te Het ontw overeenko ien aange jpet ontw om advies 3 O CT Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 243