J te moge, n f lloo, 931 BESLISSING. Alvorens eene beslissing te nemen wordt isloten de raadscommissie inzake salari ëring gemeente-personeel (voorzitter: j.Grootewal) te verzoeken het indienen mn het rapport der commissie te bespoe- i iigen. ke de voel eidings-l str iten a .an en in in o.l, .urtschap fan de med-edeelingen wordt kennisgenomen Onder verwijzing naar de ter zake dienen Rukken meer in het bijzonder naar het ad rjn den heer Inspecteur b/h la^er onderwij wordt besloten den raad voor te stellen a ilorloopige maatregel eenige faciliteiten in te voeren voor het overbrengen van kincji ren uit de Buurtschap Hees naar o.l.schol gliegen onder S >est en wel door middel vai)i ejn autobus. Deze autodienst zal worden voorgesteld in dier voege, dat de kinderen e morgens ter school worden gebracht en de wintermaanden tevens om 3/2 uur n.m. wo gl.iaald. Hiervoor zal een crediet benoodi zijn van f 1100.- oer jaar welk crediet nkur verhouding tot de resteerende maandeii vli 1932 den raad zal worden gevraagd. reid te 21 sten var 1 j wijze tI erleener., I in 13-l-j dagen 1 e iries s s e- n n den :d geen met 1 olkshuisvj I is ver- ontwerp-j leges en kking óp B sloten wordt naar aanleiding van het sc rijven van den Minister aan den Raad vo^r te stellen de voorwaarden verbonden aan eene subsidie-verleening niet te aan- va ,rden aangezien zij naar het oordeel va(i het college in strijd zijn met eene goede' wérkloozenzorg. I vens de voordracht dienen aan den raad alle stukken deze zaak en het reglement veor de werkverschaffing betreffende ter iisage te worden aangeboden. Hit ontwerp wordtggoedgekeurd en zal die 'Tereenkomstig als officieel verslag wor- 3in aangeboden. Jet ontwerp zal aan de belasting commiss oe advies worden toegezonden. ie lM 1 h k V~ Ji' "V cAc Al Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. q LA

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 244