'i3 "o g 10. SU- 5" la. S'l'b 5"! 4. 5" V» - BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. G. H. Veenstra C.van Holten te Soest P. Renooy, Birk- straat 26a, Soest Techn.Ambt. Bouw en "Woningtoezicht ued. Staten van Utrecht Bestuur R.K.Mili- taire vereeniging Techn.Arabt. 0.1. 28-4-'32 2?-4-'32 25-4-»32 2Ó-4-32 23-4-32 2-5-'32 deelt mede dat "evr. de Ruite^-Kraaikamp haar werkzaamheden 28 April weer heeft he: vat maakt eenige opmerkingen met betrekking tot de plaatsing van grenspaaltjjes verzoekt vergunning voor den verkoop van uitsluitend alcoholvrije dranken in den vo zijn perceel gelegen tuin. De Inspecteur van politie adviseert het verzoek onder voorwaarden toe te staan. biedt ter behandeling aan eenige verzoen om bouwvergunning vergezeld van de noodi teekeningen en adviezen. verzoeken den gemeenteraad zijne meening inzake de verlaging van jaarwedden van bw gemeesters, gemeentesecretarissen en -Kint- vangers vóór 28 ïrei 1932 kenbaar te maken, verbal En mej1 El ontsl? vljzeres 1 onder'. Besloten bjet schri. te stelle löng met toezicht 1 n va: een rappo Conform ■n Polit E)e vergu «Mistig d er: geboek *531 V Besloten aan het c ten dat e weiden va As en on beden gee jan deze '"orden ge dat het c komt te s dering me lijke ver Iconen va meente verzoext het te zijnen name staande verlij voor den verkoop van zwak-alcoholischen drank ingevolge het beoaalde bij art. 7iH Drankwet over te schrijven ten name van IJ.A.Boonejzamp die het bestuur op 1 Mei 193d in de uitoefening van het bedrijf ve: ving. bericht omtrent het nader overleg met del heer Houbaer c.s. inzake afstand van grom voor den verbindingsweg tusschen den Verl schoolweg en den Verl. Postweg. Het neve van zwak- geschreve Scesterbe A het aa bouw der JMsloter iïagen de Sïond nar: het c Aorwaarc dingsweg stand te ^steloos Ofm wordt CD Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 245