2 v 4 A mj. A 5' A vroj. raai kamp heeft hel BESLISSING |n verhand met deze mededeeling wordt Jfcn mej. B.Zeiler tegen 28 April 1932 eer Tl ontslag verleend als waarnemend onder •ijzeres aan de o.l. school voor gewoon la r onderwijs in de Kerkebuurt. rc rekking s i iesloten wordt aan den Techn.Ambt. O.'V. schrijven van G.van Holten in handen te stellen, met de opdracht in samenwer king met den techn. Ambt. Bouw- en Woning tbesicht een ernstig onderzoek in te stel |lfe 1 en van het resultaat van het onderzoe eEn rapport in te dienen. •koop vanl in den vel lert het staan. verzoeal e noodigl meemngl m van bul 1 en-Kirit-l te rnakeuj inde verlf .ischen art. 79=! me van p 1 Me i sdrijf ve [Conform het advies van den Inspecteur va Politie wordt het verzoek toegestaan. De vergunningen worden verleend overeen komstig de besluiten hiernevens gevoegd er: geboekt onder de nos. 1/528, 1/53° 1/5311/532, 1/535, 1/536. Besloten wordt den Raad voor te stellen akn het college der Ged. Staten te berich dat eene tijdelijke Korting der jaar wedden van burgemeester, gemeentesecreta ris en ontvanger in de gegeven omstandig heden geen bedenking ontmoet, fan deze gelegenheid zal tevens gebruik "ï>rden gemaakt den raad mede te deel en, dat het college^cfe harde werkelijkheid kout te staah om in de eerstvolgende vergji dfering met voorstellen te komen tot tijde lljke verlaging van alle jaarwedden en linnen van het personeel in dienst der ge me ïnte Iet nevenvermelde verlof voor den verKoo van zwak-alcoholische dranken wordt over geschreven ten name van IJ.A.Boohekamp te Sjeaterberg die het bedrijf zal uitoefene het aan de Rademakerstraat gelegen ge- 'Uw der R.K. Militaire Vereeniging. :g met del van groni den Ver'-1 Insloten wordt den Techn.Ambt. O.'V. op wagen de gezamenlijke eigenaren van den Sfond namens het college aan te schrijven ds het college onder nader te stellen yforwaarden willen medewerken om de verbi ngsweg Verl.Schoolweg - Verl.Postweg to te brengen wanneer de grond vooraf »|3teloos aan de gemeente in volle eigen- wordt afgestaan. k E A1 Aj 1/ M A Al 5" 6 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. D G 1- Aanduiding, van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 246