I a E "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. demeentesecretaris S"l" La j oor vin Politie; 2Ö-4-'32 S'liV P. Ko)penSoest Centraal Verifica-j 29-4-'32 t iebureau neijieentesecretar i ni. Voorzitter 3-5-' 32 deelt mede, dat heden de Directie der Ut "faterl.Mij zich bij hem vervoegde, wegens afwezigheid van den Burgemeester, met het] verzoek de Mij. vergunning te willen verll nen tot het leggen van een toevoerleidingi vanuit het .pompstation Soestduinen door z.g. Heezersooor, zulks voor de wafcervoor-l ziening der stad Utrecht. zendt in relaas betreffende J.J.Brumraer, wonende in de verlof zaak Koninginnelaan 3I )e gernee: eigenaren esloten lieiding M ïhrif tel dienen. e beide te werken afengezien zbeis deze ingesteld de verkla: Rn en nie sieike daa b burgej zbek juis uit voor Jjet meers besloten verzoekt hem ingaande 1 December 1931 eei^Besloten jaarlijksche gratificatie toe te kennen vai het verzo f 63.- zijnde het verschil van het hem dot! I den raad in vooruitzicht gestelde pensioei der Hed. Spoorwegen ad f 399.- per jaar ei het werkelijke bedrag ad f 23'7- Per jaar' zendt rapport van de id. 7 April 1932 plaats gehad hebbende kasopneming en con trole van het gasbedrijf. deelt mede dat de Directie van het Post kantoor heeft verzocht de voortuin van het door het rijk gehuurde perceel Steenhofstr 6 van gemeentewege te willen onderhouden deelt mede, dat met uitzondering van het bestuur der Scholen rn/d Bijbel alle schol zullen medewerken tot invoering van de vo zangdag en vraagt machtiging de zangboekj voor dit doel te mogen aankoopen. Van hetr: insloten van gemee. voor oodr; De gevra (J 3 C CP Dagteekening volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 247