*Ai' ar/y. /(/i v e der Ut' wegens met het len verli ■rleidin^ n door h lafcervoor Brumraer, ,nelaan 3! BESLISSING. 1931 eer kennen va t hem dom pensioet r j aar es per jaar, 1932 en con- et Post- r; van het eenhof str rhouden. van het j le scholf| an de voll angboekjfj fee gemeente wenscht van de zijde der grc ei er.aren geen voorwaarden te aanvaarden gesloten wordt aan de Directie der water leiding Mij. te verdoeken haar aanvrage schriftelijk bij het College te willen ir dienen. |i>e beide wethouders wenschen niet mede te werken tot intrekking van het verlof, jfengezien hen is gebleken, dat het onder ®ek lezer gelegenheid vanwege de politie ■gesteld zoodanig is geschied, dat aan le verklaringen van de belanghebbende per jonen niet die waarde kan worden toegeker 'telke daaraan aanvankelijk wordt gegeven. bt burgemeester verklaart dat het onder soek juist is. ingesteld en spreekt zich i|it voor intrekking van het verlof, ■et meerderheid van stemmen wordt mitsdi besloten het verlof aiiet in te trekken. Besloten wordt den raad voor te stellen het verzoek in te willigen. an hetrrapport wordt kennisgenomen. ...Besloten wordt het onderhoud der voortu vin gemeentewege te doen geschieden. Hier vour opdracht te geven aan OP7. Ee gevraagde machtiging mofcdt verleend. nd- en Al IhhT- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 248