1' i öTTI .ng wordt BESLISSING. Besloten wordt Bedoelde vergoeding in Imaandelijksche ter'lijnen uit te Betalen. Jeze regeling :eldt voor den tijd van [in jaar ingaande 1 Januari 1^32. Besloten wordt het dienstverband nog met 'één jaar te verlengen. 'fordt voor kennisgeving aangenomen. Besloten wordt de gevraagde vergunning t weigeren aangeaien het vastgestelde maxim laantal der vergunningen is bereikt. Besloten wordt de gevraagde machtiging I te verleenen. e urn besloten wordt deze aangelegenheid in han- Iden te stellen van den Wethouder van Open bare Verken ter bespreking in de betroKke Raadscommissie Wordt voor kennisgeving aangenomen. Besloten wordt den Raad voor te stellen Iafwijzend op het adres te beschikken, aan [gezien uit statistische gegevens gebleken is, dat in deze gemeente onder de bouwvak Iarbeiders geen meerdere werkloosheid heer dan in het vorig jaar en dus niet van I crisis-werkloosheid onder die arbeiders kan worden gesproken. scht 7>ih~ t2 c(wf 7 h Vermelding indien van het stuk i van uitgegane geen minuut is gehoude: :n. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 'lil 1 owf oLzjdU~~i^ - O AANMERKINGEN. S &Wv. (spfh

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 24