ent de o;)) Soesterbei laan. BESLISSING. gesloten wordt aan den Raad voor te stel ^en: ■Mjp goesterbergschestraat te vernieuwen Bt gebrul kraak ing van betonconstructie en werkzaamheden volgens gehouden aanbes ■ng te gunnen aan de N.V.Geruischlooze te Heenstede voor de ingeschreven som grd> me ;e- ïeg ot 150600- de Goeste: ie uwe weg ■de Kieuweweg-Beukenlaan te vernieuwen 1 gebruik making van teerslakkenconstructit en ie werkzaamheden volgens gehouden aanbe steding te gunnen aan de N.Y. Wegenbouw ïfTij te den Haag Teertnaoadan) voor de inge schreven som groot f 34571*-• De lagere irischrijvingen van de aannemers £ij. Gebr. Hoijinok te Arnhem voor beton jonstructie Goesterbergschestraat wordt niet tanvaard op grond dat deze Hij volgens mem- eling advies van den 7echn.Ambtenaar geer joel werk heeft geleverd. Ook de inschrij Ig van H.v.Dijk te Hattum kan niet wordtin ianvaard aangezien deze firma nog geen belton- leg heeft aangelegd. ■trent dit voorstel zal het advies der Icfiwissie voor Openbare "Herken worden ge- Besloten wordt aan ie.n Raad mede te deeidn lat het collegeevan oordeel is, dat op hel Bdsbesluit tot uitvoerin& van de «erken (gehouden openbare aanbesteding door eer zeer daarvoor in aanmerking komende aar leners niet meer moet worden teruggekomen, ■gezien het groot aantal deelnemers aan e aanbesteding om reden van gemaakte kos- en daardoor getroffen wordt, terwijl het 01 lege voort van meening is, dat de ge beente tegenover bedoelde aannemers een niet correct standpunt zou innemen. ~(t College brengt hierbij onder de aandstch E&': den raad dat de Techn.Ambt. bij 0."r. medegedeeld dat gemiddeld 75 moede dr aaiers uit deze gemeente gedurende 18 weken 'ij leze werkén kunnen worden geplaatst welk «tal niet veel grooter zoude kunnen zijr h aar b.v. een gedeelte in eigen beheer terl uitgevoerd n.1. de Uieuweweghet mat #1 een betonweg is naat het oordeel van en volkomen voor eigen beheer uitge 3 loten. en y\f 4i Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. iet A Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. V- OZiImXww

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 252