ih Z3 BESLISSING. een ambt r li erg om an het ve:| e van p t hoek Afflj o oor straat, /d Spoors koop van benslaan. rkoop in root'j; 70C t hoek Ani L te be ial| Besloten wordt den raad voor te stellen 0f. r te gaan tot den bouw van een nieuwe Büng(olatbouwop het terrein der o.l. sjiiool te loesterberg en daarvoor een ere ijet beschikbaar te stellen groot f 6500. afkomstig uit de verkoopsom van de oude or) erwijzerswoning. D, noodzakelijkheid van dezen bouw is al volgt te motiveeren: a. dat het hoofd der school bij zijn beno |ing door het aanwezig zijn eener ambts 4,-, rfeitelijk in vooruitzicht is gest l. dat de onmiddellijke omgeving der scho Jeen woning als ambtswoning kan worden g ïuurd c, dat ter wille van het toezicht op de k deren gedurende de rusttijden der school het noodig is dat het hoofd der school jjteeds in de onmmiddellijke nabijheid de kinderen is. d. dat het beschikbaar hebben eener ambts Koning zal bijdragen dat bij eventueele vacature, in de betrekking van hoofd der criool0 meerdere sollicitanten zullen aan elden dan wanneer geen ambtswoning aanvs ig is, zoodat de gemeente beter in de g egenheid is een goede keuze te doen en aarrnede het onderwijs kan dienen. ,an icooper mede te deelen, dat de grond n worden aangekocht tegen f 4,50 per IJ: dpder de door de commissie gestelde voor te. irden. Mien de koopprijs wordt aanvaard zal raad het voorstel tot verkoop worden daan e- eld ol xn- ontwer"^BJe ontwerp-be&c -.1 kling vor.lt goedgekeurd 3 de door irrage om een olage| ïl, Molens 3 Hoest, ij ontwerj-^paex ontwerp besluit wordt goedgekeurd. 3ruamelen-^^ je om verw 1 bakkerijl r. 184, kad| l n sectie e- e- an E s~r- v/V XHÏÏJ. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. L <xA cCe-eX-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 256