mm BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Gemeenteseeretari M.ïï.van 'Vely te Soest J.v.d."?ai, hoofd der ooenb.u.l.o.s F.J.Okhuysen te Soest Techn.Ar.ro tO.'V. Id er Wethouder van Fi- hanciën Algem. secretCent bond van bed.Postf en telegraaf en telefoon >er30neel i-5-' 3-5-' 32 Mei *32 6-5-* 32 6-5-*32 zendt een uitknipsel uit het "Centrum* treffende voordeden eener spoorwegverbi ding A:isterdam-Baarn-Bilthoven-Utrecht. deelt mede dat mejL.van 't Erve de 3chJ heeft verzuimd van 21 April t/ra 1 Mei 193^ Ais plaatsvervangster is gedurende dif t J i opgetreden mej ,v.Calinthout te Baarn, Mei '32 brengt rapport uit, i.z. de mogelijkheid tot verplaatsing van het woonwagenkamp en deelt mede, dat het den wethouder van 0."', en hem is gebleken, dat de meestafdiende verplaatsing zal zijn naar de vroegere et; plaats, n.1. de Bofslottersteeg. doet eene opgave toekomen van de kosten aansluiting aan de waterleiding van een drinkwaterbak ten behoeve der woonvagente nerswanneer deze geplaatst wordt in het woonwagenkamp of aan de Banningstraat jesioten o|ie et alge rwijz m beno linthout el vo deelt mede, dat het aantal leerlingen iel openbare u.l.o.school JO bedraagt en steltl in verband daarmede voor het verzoek aan Minister om toepassing van art. ^6 1.1 2 L.O.wet te herhalen., indien na onderzoekl verzoekt deze wijziging in zijne verlofs akte aan te brengen dat zij in het vervol;; ook zal gelden voor de voormalige socie- teitszaal, de novenzaal en de aangebouvde serre van perceel Burg. Grothestraat 75- iesloter irt. Jiien na zijn Ié', verac BS zijn. vp. Besloten .Beslotei het woon' jnear de 1 nbodigde k chnAm1 1 Beslotei 1 ht t plaa' tfcnd met dfracht t- k np na? Itraat. stelt voor de in I93I gereserveerde gelll niet te besteramen tot versnelde uitvoerins| van het wegemlan, ioch den raad voor te stellen deze gelden naar den dienst 1932 over te brengen ter recerveering zoo noohj ten behoeve van den gewonen dienst der ge meente. Verzoét te mogen Vernemen of het gedane aanbod betreffende verkoop van grond te Soestduinen den uitersten prijs weergeeit en verzoek voorts prijsopgaaf van een keu rein, gelegen te Soestduinen, breed 200 1 en diep 50 M, alsmede van een terrein, breed 100 M. en diep 100 M. Bovendoen Borl verzocht of deze terreinen in erfpacht zou den kunnen worden verkregen. 3onf orm brdt be |tp.ngswi j in te b leslote ïn dat >or te t( verle jparlij k Dagteekening volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 257