L y 77 LJ ^AT 1 vA Af 1 j BESLISSING. ve ie JM 1 Mei I91; r:ie dif e Baar >sioten wordt deze zaak te deponeeren Ifet al gemeene stemmen wordt tot waar neme onderwijzeres aan de o.l. school aan d e 3e Kan benoemd T"e.j Stoffelina Alexandrina Ca Int houtgeboren te Baarn no juni 1910, ar wel voor het tijdvak 21 April - 2 Hei lingen de: t en stelt zoek aan 56 lil 0 onderzoek e verlofs et ver e socie- ngebouvde raat 75. elijkheid en kamp en r van afdiende oegere e kosten ti van een onvagenheni it in het traat erde geldej iitvoerint voor te ist 1932 300 nood-: 3t der ge- t gedane rond te weergeeft i een ter' eed 200 M rrein ïdèen wor< Coacht esloten wordt den Minister om toepassin va art. $6 lid- 2 der L.O.wet te verzoeke jfïdien na onderzoek bij het hoofd der sch Kl zijn gebleken, dat voor inwilliging v hft verzoek inderdaad goede gronden aan we zijn. nd etz- van 1932. bol in Besloten wordt het verzoek in te willigei. lesloten wordt den raad voor te stellen hit woonwagenkamp wederom te verrolaatsen np.ar de Hof slottersteeg en vooraf het be nodigde crediet te doen bepalen door den Te shn.AmbtO ."7 Besloten wordt voorloopig te wachten met let plaatsen van de drinkfontein in ver- land met een aan den raad te richten voor Bracht tot verplaatsing van het woonwagen naar het vroegere terrein a/d Birk- raat. Conform het voorstel van den '«rethouder Jrdt besloten de desbetreffende begroo- Lngswijzigingen den raad ter vaststelling te bieden. esloten wordt aan den bond mede te dee- n dat het college bereid is .den raad ftor te stellen het perceel in erfpacht |c verleenen gedurende 75 jaren tegen een K-arlij.-csche conon groot f 350»- \i rs ^i/ U>0- ~Af XX i7 yV h*h. 17 t-—-^ lAi Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 258