I' a "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Comm.van Bijstand Grondbedrijf Idem Idem Idem R.K.Schoolbestuur b"fL. J.Moester, Plaswe^ 30-4-'32 27 Soest n-5-'32 li-5-'3^ ii-5-»3i li- 5-' 32 18-4-32 adviseert om in afwijking van het advies van den Techn.Ambt. 0."7. aan den Centrale Bond van P.T.T. personeel te verkoopen es aan de Beaufortlaan gelegen terrein, ter grootte van ongeveer 8>'OO.M2. het terrein aan de vereeniging voor 75 jaren in. erfpj te geven tegen een canon van f 35°»- per jaar. De heer van aen Breemerverklaarde zich tegen het uitgeven in erfpacht. De Commissie kan zich vereenigen met het voorstel om het perceel weiland aan den Lange Brinkweg, hetwelk A.van Doorn niet onder de gestelde voorwaarden en huurson heeft willen huren, te verhuren aan H.Th, van den -derg. Tevens gaat de commissie er mede accoord dat' K gedeelte van het perceel gehooid w o rd t adviseert overeenkomstig het advies van den Techn.,\mbt. 0 ."Jdd. 27 \ptil 1932 oo het versoek van G.H.A.Simon om huur van si iercee.1 woeste grond gelegen nabij de Boa' straat en ter grootte van 2 H.A. af zend te beschikken. Tnneer vJorwaard raa i 71- der lonform sljten de cferceel g I Irgond ■arden. IHesloter V -:enc ■hikken. adviseert naar aanleiding van een monde linge aanvrage van D.van de Broek om koop van een aan de Beetzlaan gelegen perceel gronds, kad. bekend als sectie H.no.5022, het terrein voorloopig niet te verkoopen. fconf orm sloten I als de c< zijn den deelt mede, dat de oorzaak der kostenove cchrijding van het aanbrengen der riolee- ring bij de speelplaats bij de R.K. U.L»0j school is gelegen in de noodzakelijkheid1! het aanbrengen van een putje ter voorkor.ii] van verstopping der aan te brengen rioled ■Tot besi liragen verzoekt aanbrenging van twee lichtpunten] aan den Plasweg. De Technisch Ambtenaar, belast met de Ie® ding van Openbare 'erken deelt bij schrUH dd. 10 Mei j.1. no. 4K8 mede, dat bedoeld]! uitbreiding zeer gewenscht is, en z.i. op® nomen kan worden in het geheele plan van uitbreiding der straatverlichting, zoodra de overeenkomst tusschen de gemeente en L| P.U.E.M. tot stand zal zijn gekomen. Gead-- viseerd wordt de bedoelde uitbreiding g°e1 te keuren in afwachting van de nieuwe ovei| eenkomst. Conform <y S~H <TH$. S~4~D Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 259