a. y w 0 S "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. t/ij rTechn.Ambt .0.7, 4L. J. Ranch 12-1-32 ll-l-'32 H.A .Simon 7-l"'32 R.II. van Uilea. bewoners Beetzlaan 30-12-'31 adviseert naar aanleiding van een ingeico 3 men verzoek van D.le Keyzer, L.3rinkweg 3IA, om huur van een perceel grond gelegen)! aan de Bi eter de Hooghlaan, hierop in te gaan onder de gebruikelijke voorwaarden. deelt uede naar aanleidingfvan dat schrij- I ven dd. 29 Dec.1931 le afd.no. 2302 dat zijr.ï principaal geen hoogere nrijs kan geven dar.B f 1,50 per V.2 voor het perceel sectie H. bo 2269, aangezien bedoelde grond hem 4^ 1 f 0,60 per 112 kost van uitkoop erfpacht. Bij eventueele verkoop voor genoemde prijÈ zal het transoort claats hebben op of voorji 1 April 1932. verzoekt hem een perceel aan te wijzen voor zijn arbeid en de plaatsing van zijn huisj e wijzen op den toestand waarin zich het terrein, ingesloten tusschen Laanstraat- Beetzlaan bevindt en verzoeken daarin ver betering aan te brengen. De technisch ambt^ belast met de leiding van 0.'*T. advie het bewuste nerceel te doen omsoitter! J.J.Hets ->rinkweg Korte So est -l-'32 Best. der Ver. Volksonderwij s' 5'berg naar seert door tegen 0 inen er klieder. enlaatst het voorjaar te doen bij Armenzorg ei bezaaien met luf 15-12-'31 dringt aan op afdoende verbetering van der) Korte Brihkweg. De technisch ambtenaar, belast met de lei* jdinfe van den dienst Openbare Verken deelt mede, dat het wegdek zeer goed verbeterd ka: jworden door middel van het aanbrengen van e^| teerslijtlaagBinnen afzienbaren tijd zul- jlen door hem voorstellen "'orden gedaan met kostenberekeningen ontrent Pet aanbrengen van een teerslijtlaag op meerdere wegen, jo.a. op den Korte Brinkweg. verzoekt plaatsing van een schutting of dichte beplanting tusschen de wasscherij van Kuipers en de o.l.school te Soesterber£ waardoor de storende onhygiënische en onae thetische invloeden dier wasschrij zooveel mogelijk worden beperkt. De techn.ambtenaarbelast met de leiding van 0.7. adviseert eene beplanting van pin 10 coniferen te doen aanbrengen langs de terreinafscheiding tusschen school en wass rij, waarvan de kosten olm. f 40.- zullen bedragen. 3 C Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 25