I LD' '0- 14 ^4/ BESLISSING. iet advie Centrale 'Loopen e® ein, ter t terrein in. erfnai 5c.- er .rde zic'r n met het aan den orn niet huur g om aan H.Th, e accoori :ehooid vies van 1 1932 00 .uur van ei ij de 3o fcnneer de bond heeft bericht de gesteld ■ontaarden te willen aanvaarden zal aan (jl, raai worden voorgesteld conform het a Pies der commissie. Conform het advies der commissie wordt b sleten den raad voor te stellen bedoeld üè.ceel grind te verhuren aan H.Th.van de filrgonder de in het advies genoemde voo ■arden. r- Besloten wordt den raad voor te stellen pfnjzend op het verzoek van Simon te be schikken. en monde- k om koop. perceel no5022, erkoooen. kostenoveil r riolee-j .K. U.L.0,1 lij kheidI voorkor.il en rioleeil ichtpunterl met de lej ij schrUj t bedoeld! n zi opifl plan van 1 g, zoodra 1 ente en dj men. Geadj iding goej i euvie ovew Ccnform het advies der commissie wordt bèsloten mede te deelen dat zoowel B.en als de commissie grondbedrijf niet "tereid zijn den grond te verkoopen. bedragen wordt besloten. ot beschikbaarstelling van de uitgegeve Conform het advies wordt besloten. u4/ x' ^Al Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. Ai 11 >it). AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 260