s c "o *rr ff S" BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. ffl. il.V. Arnh.'Va terl Mij T e c hnAmb t0vf Afd. financiën fTS^. Burger1.Armbestuur 6-5-'32 Directeur Poste rijen te Utrecht W. S .?!fe sterhui s P.Potter.Laan 18 Gemeentesecretarie 9-5-' 32 noI11-2-3/ 1678 6-5-' 32 7-5- deelt mede, dat de uitbreiding van de waM geslopen 'terleiding in den 'Braam".eggelegen tuosc^B kosten den Ossendamweg en Oude Utrechtscheweg wordt begroot op f ,00.-. 13-5-' 32 4-5-' 32 KORTE INHOUD. adviseert tot uitbetaling van: le. 75 Van aannemingssom schilderen polJ tiewoning a/d Birkstraat f 73,79 2e. 25% (laatste termijn) aannemingsom schilderen 6 hemi-permanente wo ningen a/d Wiekslooterweg, ad f 48.-. Aldus wo biedt ter vaststelling door den gemeente raad aan de ontwero-besluiten tot wijzigii der begrooting van de gemeente en van het' gasnedrijf rdienst 19315 nos. 2 1932: no. .ensi >1/195, 21/197, 23/15; >1/198. berioht dat het besloten heeft de kosten van verpleging van J.de Bree in het ziele: huis "De Lichtenberg" te Amersfoort te drs gen. deelt mede, dat het in verband met de r.c; zakelijkheid tot bezuiniging op personeel uitgaveh, in de bedoeling ligt de tweede postbestelling, uitgaande van het huloknm toor te Soesterberg binnenkort op te heffj en dat de datum van ingang van dien maatri gel nader zal worden medegedeeld. De ontwe fjiststell Éotific= V n de 1 er. 'oeslol de.i jelin^ Brberg' verzoekt toestemming tot het doen verwijl ren van een boom,' staande voor den ingang van de garage, welke is gebouwd bij het ceel, Pau.-us 2otterlaan 18. De technisch ambtenaar, belast met de lei ding van 0."r. adviseert het verzoek niet te willigen. biedt in overleg rnet den ambtenaar belast! met de arbeidsbeurs ter behandeling aan": I a. een or.twero-verordening voor het agent-I schap der arbeidsbemiddeling en den diena der werkloosheidsverzekering in de gemeerl Soest b. een-ontwerp raadsbesluit tot met inganj van 1 Januari 1932 oprichten van een ageij schap der arbeidsbemiddeling. Deze verordening en dit besluit zullen d;| den raad moeten worden vastgesteld. Na del vaststelling volgt de verdere uitvoering I wettelijke voorschriften en de bepalingen i der verordening. s Conform ferdt be !ps ontw 4n den geboden. <y S 3 03 3' 5* 3 iflfJ Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 261