1 Ji' is* vo. BESLISSING. van de gen tuosc cheweg deren pol f 7^,75 in^psom f 48.-. genëente' t wijzig! n van het 5; ie kosten het zieke: ort te dr; met de nci personeels e tweede t hu lo kam P te he ien maatrtl 3 sloten wordt den raad voor te stellen de kosten der uitbreiding van de water- lading te garandeeren. Alias wordt besloten. ne ontwerp-besluiten zullen den raad ter vaststelling morden aangeboden. f otifioatie. V' n de kennisgeving 'lïordt nota genomen er: besloten een afschrift daarvan ter me deJeeling toe te zenden aan de Ver. 3oes% terberg's Bloei. en vermjü^Bonform het advies van openbare merken en ingang; [^tc ?dt besloten het verzoek af te wijzen, bij het ?f met de lel oek niet aar belastljjfcs ontwerpen worden goedgekeurd,: en zul ing aan": Isa den Raad ter vaststelling worden aan- het agent'l geaoden. den diens de gemeer] met ingang n een ageil zullen del ld. Na "del tvoering I epalingen Z//o E VlH'é. E E Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 262