"T 'kn. e a BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. iechnkrnbt0."/. 0. Woningstichting i "Ons Belang" Amersfoort if[)L. Techn.Ambt. O.'V. 9-5-'32 9-5-'32 KORTE INHOUD. biedt plan aan tot het maken van een il soen op het door Gtarink aan de gemeente! gestane terrein, gelegen aan de B.Grothe- straat en v erzoekt aan dit plan de goedkei ring te verleenen. 9-5-'32 a. verzoekteen bouwvergunning voor der. a; leg van zinkvelden; b. doet voorstellen voor de financiering van den sub a bedoelden aanleg. adviseert aan G.Haage, vakman bij openfa: werken, een extraeperiodieke verhooging ti te kennen van f 2.- :er week. <f l)Z. 4-c afaceling tor 2h 4 '30 Inspecteur van politie W.G.L.Brunings ïorenstr.2d n-5-'32 29-4-'32 aendt financicele regeling ten aanzi de in .103° plaats gehad hebbende anrfr. ti^hedon bi-jopenbare werken Besloten nlng toe er. te ver da het p aa gelegd te "ei I is tjng van J) een s giirongen Seslotep var den 1 zicht en te dezer ii tituut te 's-Gra Besloten fikening form het te deeler te geven verstel te doen i üt' colle te rnotive hloging snini J.Timmer, tdm. gracht 231,A'dam 24-4-32 stelt voor aan den volontair J.A.van 't Hof een gratificatie tan f 250 •- te verlee nen. verzoekt uitbreiding der straatverlichtin in de Torenstraat. De technisch ambtenaar, belast met de lei ding van 0.TV. adviseert thans niet tot de gevraagde uitbreiding over te gaan, noch het wijzigen der paallampen in z.g. over- hanglampen, om.redenen welke het college bekend zullen zijn. verzoekt te willen restitueeren (b.v. de helft) van de door hem gemaakte kosten in verband met de plaatsing van een hem voor het perceel Galïenk.Pelsweg 22, wegens de» ping van de sloot van gemeentewege, welke sloot voorheen de afscheiding was tusschen de tuin en den weg van bedoeld perceel. De techn.ambtenaar van O.'V. adviseert hie omtrent afwijzend te beschikken. B slotei te gaan. adri mlt ande: dlg voor oT'rwegi* afkeren Ie verg hfk verz <y 3 C 05 "O Dagteekening en volgnummer. QPOT-i'tari P

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 263