7 T n een pia, gemeente 5. Grothe- ie goedice: or den ncier in. ij opentar hooging tc aanat e-r-w A.van 't te verlef verlichtid met de lei( et tot de an, noch ti .g. over- college (b.v. de kosten in hem voor wegens den ge; welke s tusschen erceel. iseert hi«: BESLISSING. jj- sloten wordt het plan met kootenbereke lng toe te zenden aan G.Gtarink te de Bi er. te verzoeken er in te willen medewerke dat het plantsoen van gemeentewege woedt aan. elegd. Indien hij tot die medewerking ■reid is zal hij kunnen volstaan met sto tïr.g van f 220.- in de gemeentekas. O een spoedig antwoord moet worden aan- w drongen. B: sloteri wordt het advies in te winnen va." den ■'■'echn.ArnbtBouw- en "Voningtoe- zicht en dezen te machtigen-indien noodig té dezer zake overleg te plegen met het R in tituut voor Zuivering van Afvalwater te s-Gravenhage. lt n, r- jesloten wordt den Techn.Ambtenaar de be Hkening van het salaris van G.Haage, con forra het schema der afd. Financiën mede te deelen, en hem daarbij in overweging te geven bij het college een afzonderlijk verstel tot extra-verhooging van het loo te doen indien daartoe aanleiding bestaat college verneemt alsdan gaarne de jui te motiveering tot die voorgestelde ver hef cging ■h»^rband met hetfaillissement van e-r. dor 'Toudo word do eioton oi j id hot voorotiol to doen do vordcrlr ■winbaar to verklaren. Besloten wordt niet op het voorstel in te gaan. .4 .n adressant mededeelen dat in verband raet andere wegen eene uitbreiding onnoo- d|b voorlp nhdoch dat het college in °t 'rweging zal nemen de paallanpen te ver ■deren in overhangende lampen. Je vergadering acht geen termen aanwezig hft verzoek in te willigen. ijks- s- \7 ^Af r. ^Af i*iy Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 264