BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. Techn.Ambt. O.'T. J.L.Bakkers en N.Koopmansbewoni •"■erkpad Z.Z. 29 en 34. 11-5-'32 27-4-'32 rs KORTE INHOUD. rapporteert, dat de Dir. v.h.Staatsboscii beheer geen bezwaar heeft tegen het rooie; van eenige boomen aan Nieuweweg en Beukei laan en vraagt machtiging tot het doen ui voeren dezer werkzaamheden, waarvan de ko ten f 90bedragen. verzoeken te willen bevorderen, dat dein van het aan hun woningen grenzende onbebo; de stuk grasland niet als stortplaats 7311 vuilnis wordt gebruikt. De techn.arabtena belast met de leiding van O.N. adviseert eigenaar van bedoeld perceel, den heer Vai Klooster c.s. te waarschuwen, dat tot op van het afval moet worden overgeg Kapitein Eerstaan-j jwezend Ing. A'foopt 7~5~'32: deelt mede, dat het aan den Minister nn Defensie ingediende verzoekschrift betre; fende gebruikmaking der badgelegenheid in de Legerplaats bij Zeist om advies in zij handen is gesteld en verzoekt in verband hiermede aanwijzing van een vertegen-oord; jer van het collegem die ter zake op de h te is teneinde met èen door genoemden kaj tein aangewezen persoon op een nader dooi Burgemeester en ''ethouders te bepalen daj en uur bij de badinrichting aanwezig te 1 Techn.Ambt. Bouw en Woningtoezicht IVereeniging «soest Zuid" Techn.Ambt. O Fechn.Ambt. Bouw en Woningtoezicht 11-5-'32 n-5-'32 13-5-'32 Besloten te verleei Heloten ae te sfh He' schri •olitie te ioln nagaa ieèren en ilovertre Icè opmak 3èloten enlden hee ber;p wis H te verü jan-ezend rapporteert, dat door E.J.van Lint nog ai is overgegaan tot bijbouw der waranda aaa den voorgevel van zijn perceel, gelegen ai de Rademakerstraat, kadastraal bekend ge meente Soest, in sectie E.99&, waarvoor 0; nieuw vergunning is verleend bij besluit! 6 Januari 1931 en adviseert aan v.Lir.t n noemd opnieuw vergunning te verleenen tot bedoelden bijbouw. verzoekt enkele papiermanden te doen pis sen in de gemeentebosschen. iriEJ.' ■uw verf van het b betaling Hn ie v tijde van -ef" oapi zendt een opgave betreffende bijkomende'oten iT»„^^Qf|»ieten de te kosten voor verbetering der Soesterbergsc straat en Nieuweweg-Beukenlaan. biedt ter behandeling aan eenige verzoeK om bouwvergunning vergezeld van de noodig1 teekeningen en adviezen. :en de deze verhoo 3e vergu korstig d en geboel rgunni Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 265