uf)' aatsboscj het rooi; en Beuke't t doen u: •van de ki dat de h ide onbeb® laats Tan ï.ambtenaai idviseert in heer Vai it tot oo- in overgeg BESLISSING. Besloten wordt de gevraagde machtiging £g yerleenen. B«"loten wordt der. eigenaar van den grond I te sÊhrijven het vuil te doen verwijd Hit schrijven voorts aan den Insp. van >olitie ter hand stellen met opdracht te loln nagaan wie het vuil ter plaatse depo nelren en te verzoeken zoo mogelijk tegen ^overtreders proces-verhaal te iofn opmaken. eren. lister van Lft hetre: jenhe ^d in Les in zijl 1 verhand tegen* 'oord ce op de Ij oemden as aader dooi oepalen ds| vezig te i Lint nog i. iranda aan gelegen ai oekend ge- waarvoor o; j hesluiti v.Lint to leenen tot e doen pla Heloten wordt den Techn«Ambtenaar O.'7. enlden heer J.Nooder.raadslid te Soester berg als vertegenwoordigers aan te wijzen enlte. verzoeken zich ter zake met den eer tairezend ingenieur te verstaan. ,\an E.J.van Lint te Soesterherg wordt op niiiw vergunning verleend, met intrekking ïar. het besluit van 6 Januari 19321 tegen Betaling der geldende leges. Aen de vereeniging te berichten dat ten tijde van haar verzoek reeds van gemeente papiermanden zijn geplaatst. ij komende Insloten wordt hij het aanvragen der ore sterbergscr'L< ten ^anneraingssommen voor vernieu- *m:S dezer wegen met de geraamde bedragen te verhoogen, vergunningen worden gerleend overeen K!frstig de besluiten hier de noodig1 ernevens gevoegd e" geboekt onder de nos. 2/203 en 2/20Ó. Frgunning no. 1/538 wordt aangehouden. 1^ Ai i] RL ^Af 1 L i VeJc U- ~/\l iAj Rj. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. 3t- (lTLl. -w. oL^eJL.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 266