f- A- m. dk_5^_2 S s ~o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. I H.V. Arnh.'Yaterl. Mij blV V.V.So sterberg»s Sloei 25-4-'32 19-4-»32 KORTE INHOUD. deelt-mede, dat de Maatschaopij voorne.,- is in verschillende straten büisleidingei. leggen, zonder garantie der gemeente, inj .Mij de gemeente voor hare rekening neemt ie A-'Tp ten voor bestrating of begrinding en het halen van den overschietenden grond. van den Dienst Openbare perken deelt hij schrijven dd. 12 Mei j.1. no.456 mede, 4. de kosten voor bestrating of begrinding het wpghalen van den overschietenden gron ongeveer f 1300.- bedragen, en dat 4 brai kranen dienen te worden geplaatst. zendt een afschrift van de rekening van haar vereeniging over 193^ verzoek de Toegezegde subsidie ad f voor het t ikeersbureau beschikbaar te stellen. Toorzitter Burgemeester van Barneveld 22-4-» 32 brengt opnieuw in bespreking de eventuei plannen tot tijdelijke korting der sals.r: sen en loonen van het gemeentepereoneel 1 ontrent in de vergadering van 6 dezer mii meer een beslissing rs genomen. Het blijkt, dat het financieel voordeel eene korting voor de gemeente zeer geri aangezien het oersoneel na de korting lei om rechten kan laten gelden op vergoeding van overwerk. In 193^ "erd aan overwerk _4 f 1300. -muitgekeerd. De korting omvat 4 f 3000.- zoodat per saldo slechts f lfi Fezuinigd zou worden. Hierbij is dan nog geen rekening met eventueel overwerk derl Politie waarvoor een vergoeding is te stf len 4 f 1800/-. T.OO.- v ijneer he eii door a laatsel ij en Techn. yeazocht eïing kan Goedgevon jeiohikbaa ■eifeenigir eijomen ve eiij--:e v€ 10 itatie otendien o«-d als ig.ng var me soc Bfcaloten ïen in de eltrekke: ij de bej jf [tij del ïen van hi geeft eenige vertrouwelijke inlichtingen ten aanzien van den financiëelen toestand van J.H.G.v.d.'Toude. In verb •d.Toude 'ovenbedo w 3 G CT> Dagteekening en volgnummer. 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 267