/<py BESLISSING. voorne. 3 leidingen eente, i^. leemt de ig en het rond net de le leelt hij 6 mede, d, grinding enden gron! dat 4 hra: st. ening van verzoek de, voor het vi 1 en er In het belang van de bestrijding der werl ■sheid wordt besloten aan de Directie d* 'aterl.Mij te berichten, dat het college ld is den raad voor te stellen de koster. r0o- bestrating of begrinding en het weghs rah den overschietenden grond geraamd op r.OO.- voor rekening der gemeente te nei «mr.eer het graven van de sleuf kan gesch: lea door arbeiders uit Soest ingeschreven dastselijke arbeidsbeurs eh aangewezen dc len ïechn.Ambt. bij Openbare "Terken. Verzocht zal worden of de Mij. met deze ei ng kan instemmen. iereoneel i dezer mi» voordeel ;eer gerinj :orting vergoeding overwerk .ng omvat :chts f I7Ö1 .s dan nog srwerk der r is te stfi ïlichtingen rn toe stam len len e- in de or re- Goeigevonden wordt de subsidie over 1931 >eschikbaar te stellen, doch daarbij aan ereeniging te berichten, dat het ingebru ertomen verkeershuis niet voldoet aan de lelijke verwachtingen van een regelmatige lloitatie eener zoodanige inrichting en dc lovend!en de beschikbare gelden niet zijn loeii als een bouwvoorschot. Plannen tot iging van een verkeershuis worden mitsdi parne spoedig tegemoet gezien. e eventue» Besloten wordt de beslissing ter zake ger der salarl|ner. in de vergadering van 6 Mei j.1. weder 'trekken doch den raad mede te deelen d )ij de alsnog e k- e- ex- t be- es- n ekken doch den begtooting 1933 zal worden beoordèe of tijdelijke korting der salarissen en ido len van het personeel noodzakelijk is. o- in t ld In verband met het faillissement van J.ï I.foudewordt besloten de vordering ad p' 57.verminderd met liet restant der v; lenbedoelden persoon ingehouden bedrager lf-50.70bij den curator in te dienen. Zf/é, 4a Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. .G. ^y\/' 1 cnrtj.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 268