n ïngeKo- inkweg 1 gelegen p in te inrden. t schrij-j 2 dat zijs geven da« ;tie H. I hem Tpacht ;nde prij^ of voor 11 j zen "an zijn h het traat- rin ver- sch ambt él "T. advie omspitte enzorg ei n me t lu van derl t de lei i deelt aeterd kg: ;en van éi :ijd zul laan met irengen legen, ng of iheri j sterherji 1 en onaem I zooveel eiding 1 van olm, gs de ij en massal- zullen BESLISSING. Besloten wordt het advies Grondbedrijf in te winnen. der Commissie 3esloten wordt het advies der Grondbedrijf in te winnen. Commissie Besloten wordt adressant te berichten dat op zijn ve zoek niet kan worden inge gaan, en hem in overweging te geven zijn herhaalde verzoeken te staken. Overeenkomstig het advies van den tech nisch ambtenaar, belast met den dienst van 0."r. wordt besloten het bierbedoelde perceel te doen omspitten door werkliederi, geplaatst bij Armenzorg en tegen het voor jaar te doen bezaaien met lupinen. Het hiervoor benoodigde crediet ad f lOs- wordt toegestaan. Besloten .wordt adressant te berichte:.dat door den dienst Openbare ""/erken binnen af- zienbaren tijd voorstellen zullen worden gedaan met betrekking tot een afdoende ve betering van den Ilorte Brinkweg. Besloten wordt het adresseerend Bestuur te berichten, dat tusschen de wasscherij van Kuipers en de o.l.school eene beplan ting van czniferen zal worden aangebracht Aan den techn.ambtenaar van den dienst va 0.7. wordt opdracht tot het doen aanbren gen der beplanting gegeven, waarvoor een crediet wordt toegestaan van f 40.-. n ^Ai h rü. A' fböl. P1 Af u Ai \\neT Ai dhhj V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 26