77' SJÏÏ. 5/j. ïiïi. 1 B B "o 5~C?D- jrÓY BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Belasting commis sie Ued. Staten K. C.van Nes, Land schapsarchitect Apeldoorn R.J.de Ruiter,dir- N.E.L.de Ruiter Co's brandstof- fenhandel te Baari ?echn. imbt. 0.'?. S.L.Monas, Van "feedestr.ol Soest Directeur gem.Keu' ringsdienst 19-5-'32 10- 12-5-'32 6-5-»32 14-?-' 32 April *.32 H-5-' 32 KORTE INHOUD. geeft advies over de ontwerp-verorden gen op de heffing en invordering van vs gunningw- er, verlofrechten en van lege stelt daarin eenige wijzigingen en èer. voeging voor. vragen advies omtrent de aanvrage van A.M.van Eldik te Arnhem om vergunning het in werking brengen van een autobus, dienst Baarn-Soestdij k-Bi Ithoven-de Bil Zeist en omgekeerd. doet eenige mededeelingenoomtrent hei werp-uitbre idingsplan. leslote. misie S' H>. daan te breng leslote slaten m glstelde Haand Hstandh 41 ig Baa er voors Trboden [ve 'Ho dat traj FVaa de verzoekt ontheffing van het bepaalde artikel 14 sub III der Bouwverordening! noodigd voor den bouw eener garage op e terrein, gelegen aan de Nieuwatraat, ki traal bekend gemeente Soest, in sectie 3303. De technisch ambtenaar, belast met leiding van bouw- en woningtoezicht adn seert de gevraagde ontheffing te verlee tot op een afstand van 0,$0 M. uit de 1: ker zij erfafscheiding lonforra •.ia 'dt be te verle deelt mede dat aan J. Mets, aannemer Soest, kunnen worden uitbetaald de eers' en tweede termijn - 90^ der aanneming van den bouw van een wachtxLoiaal aan de Eikenlaan, verminderd met het bedrag va: den staat van minderwerk ad f 96.- of 9 van f 666,66 f 599,99 9 f 86.fjl] Tot beta B techr verzoekt t o e s t emmi ng tot het mogen aar gen van een lichtreclame voor zijn perci V."'eedestraat 6l, waarin een sigaren er, boekhandel wordt gedreven. De inspecteu: van politie adviseert de gevraagde toes ming te verleenen. zendt rapport betreffende werkzaamhedel gemeentelijke keuringsdienst over de ua| April 1932 verrielit_. .IN toes het advi (J 3 C □3 Dagteekening en volgnummer. c"—t '19 9 jA Lpl mv» i/w i- J. T u 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 271