r<5V tH. "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 5"fly f£?r. Ver.van Nederl. veraeenten,Haag ,G.de Vos, art: te Soest e chn\-mb tB ouw en "-foni ng toezicht Haver te soest De Burgemeester 4-5-'32 3-5-'32 29-4-'32 KORTE INHOUD. deelt nededat tusschen de Regeeri:.b Ir TT.y, lied. Thermochemische fabrrieker. de door de Regeerin^ te verleenen medevte; king voor de stichting van een destructoj bereikt en dat binnenkort met den bouv: f: een destructor een begin kan worden geit-; verzoekt eenige opheldering betreffende regeling der ziekteverzekering van arbei: en politiepersoneel in vasten dienst der meente, welke regeling nadeelig is voor doktoren, teneinde de overtuidi'g te ver. krijgen dat geen betere oplossing denkt: i s rapporteert, dat een klacht is ingekomen van C.H.SchneiderHeuvel"eg 34» Fetref de den afvoer van het huishoudwater van naast zijr. u^rrein gelegèn huisperceel, Heuvelweg 35» waarvan eigenaar is J.L.Te: jer en adviseert tot Teljer voorhoemd een aanschrijving te richten als bedoeld i tikel 23 der Honingwet. De Gezondheidscommissie te Baarn advise tot den eigenaar der woning Heuvelweg 35 eene aanschrijVxnto te richten tot ver! ring van den afvoer van het huiswater bi. perceel Heuvelweg 35 conform het rapoort van den technisch ambtenaarbelast met leiding van bouw- en-woningtoezicht. Voorts geeft de Gezondheidscommissie i overweging de slooten, loopende achter woningen aan den Heuvelweg op geregelde den te doen schoonmaken, in verband met vervuilipg dier slooten. ii -n- 4 e ■ervan Hlslot ger te B. slote HB ivelwe alvies ge ;ondhe 1 verl kiachter tin zoon He ivelwe b| sloter te drage te conti vei gesJ flscalie re rslag gt als gemachtigde van C.Osseb^ar en vo vm a_ védèreweg no.3 alhier woordelijk dige afschriften van notulen van B.en en besluiten van voormeld college betref fende het verlof tot oprichting en ingebr. nemen en hebben van een bijzondere HSegrai plaats door het Kerkbestuur der Parochie van de Onbevlekte Ontvangenis der H.Haad Har ia te Soestdijk. geeft de vergadering kennis van het feit dat hij bij de ue.d. Staten in dit gewest beroep aanteekent tegen het besluit van i meerderheid van het college -om niet over gaan tot intrezzing van het verlof tot de verkoop van alooholhoudenden drank verle« aan de Commanditaire Vennootschap SoeSt, aangezien bedoeld verlof niet op naam en voor rekening van den verlo^houdster wor uitgeoefend Op sleten a' m sijn èigezie: at de B' Jc inwo: secretar kRten a bIi tan tre t vo is gel Vu.; de <y 6 3 3 CD Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 273