u Hf, ~Ai egeeri;.b abrrieken nen raede^e: destruotój den Ta o ut: 7; orden ge etreff ende van art ei: dienst der. g is voor: i1"g te ver ing denkv 3 mgeKoae 4, betreff '•tater va aperceei, is J.L.Te: orhoend eei edoeld i arn advise- uvelweg 35 tot verlet' iswater ti, et rapnort ela s t me 11 zicht, mmissie ini e achter d< geregelde I rband met i Dssebnar, 11 jk en volk an Ben ege betref g en ingeb dere "begrai! r Parochie der H.HaaG BESLISSING. 4an de mededeeling wordt kennisgenomen. jJ rvan aan den Raad inzage te verleenen Besloten wordt de gewensohte opheldering gf"; te verstrekken. Besloten wordt den eigenaar der woning ■ave 1 weg 35 a''n t0 schrijven conforra hen alvies van Bouw- en Woningtoezicht en de re ondheidscommissie f verband met de steeds terugkeerende kl chten omtrent vervuiling van open slo t$: zoowel die achter de woningen aan de Ht ivelweg als aan de Van Lenneplaan word bj loten aan Bouw- en kroningtozzicht op te dragen alle woningen aan beide wegen te controleeren op het aanwezig hebben va-, gesloten putten voor huishoudwater ei flecalien en van het onderzoek per woning v« slag te doen. J voorstel van den Voorzitter wordt be- slé;,en adressant mede te deelen dat niet kar gevolg kan worden gegeve aasgezien art. 79 der gemeentewet bepaalt de Burgemeester heeft te zeggen, dat ell inwoner der gemeente, dit vragende te secretarie inzage kan nemen en te zijne Kosten afschrift kan doen maken van de be sluiten van den m ad, voorzoover daarom- feènt volgens art. 49» geene geheimhoudinf êelegd. an het feit dit gewest sluit van niet over rlof tot de: rank verlee hap soeSt, op naam en udster wor Pf-i de mededeeling wordt kennisgenomen gez ~A/ V Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. o- M"LL- lZJ 4 <5.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 274