r ■clt BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 4e afdeeling ter secretari e Idem vere vree. keer emgmg voor mdelingenver- "Soest Vooru Lt<» Vrij ■eree 'x .BranTweer- niging Soest Jde ^ree Nieu- aremeg 67, Soest Eerste Soester ierveiling 2Ó-4-32 1.3-5-'3^ 18- 5-' 72 8-4-'32 zendt financiëele regeling ten aanzien van de in 193^ plaats gehad hebbend onre. gelmatigheden hij openbare ™erken. biedt ter vaststelling aan eenbesluit bepaling van het subsidie uit te betalen aan de Eerste Scester Voetbal- en Athlet club te -"oest over 1932» •zendt ter goedkeuring de rekening over Ai jaar 1931 betreffende de Inkomsten en ui gaven van het verkeersbureau en het vre derlin&enverkeerop grond van hot r-<ai sluit dd. 31 December 1930- zendt ter kennisneming een afgchriftTva den ITtr, Prov. Brandaieerbond betreffende dankbetuiging voor de deelneming van de Vrijv.Brandweer te Soest aan ie demonot: tie i.z. Onderlinge Hulpverleening bij brand, gehouden te de Bilt op 23 Vor 1 veraoekt of de gemeente voor- hare reden wil nemen de betaling van de ver.pleegkos van zijn zoont.ïe in de bn.rakken voor "besi telijke ziekten te Amersfoort bedragende f 176.-. 3r slote: Jfaard t ime t s tel. iet. b e s 1 itó-'-ordei betaalde He;, oni ft de v H® tif io ieslote T-jfe ter |ber f| v Den en d: meent e S te -lurde der pati ned vete jool ppr. ,.;ie v pn. per ber.t za.a loc. de bet:ling ver er v eri 0 brl v verzoekt subsidie uit de gemeentekas. lij de vi Tilt :er 1 Tar eeni.i rer ader: ■pé!>stel( 'i| 'enhoi ef" eie: ad de mi ■pUr V: jtftrum 'ac hing Dagteekening en volgnummer. S J KORTE INHOUD. n W Di H.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 275