ïn aandien ibbend onre 'ken. snbesluit t te betalen en Athlet Bsloten '"oreit aan den Baad de hierbij gefaard gaande begrootingswijziging ter Lltstelling aan te bieden uitgaande van Let besluit dat het teveel betaalde loon Lal orden teruggevorderd en het te weinig bet alle loon wordt uitgekeerd. git ontwerp-besluit wordt vastgesteld mg over h .sten en ui n het vresi het raai» schrif t~~va: etref f ende ng van de e demonstr: ning bij 23 Vor 1 1' hare re ernleegl'osi n voor be bedragen! BESLISSING. j -ekehing norit goedgeicet zd. Een ge er., ili r ral voorzien van het goedkeuringsbt de vereeniging ^orden teruggezonden. Hè ',if icatie ■aioten wordt aan het gemeentebestuur va.. Uiersfoort te berichten dat het col- l«'e ter oplossing van de moeilijkheid bereid is de helft van de kosten, zijnde 'fxf.- voor rekening der geneente te ne- frer: n dat voer de overige helft de ge- pifcnte Soest niet aansprakelijk wenscht ite .en gesteld aangezien de opname var .utient in de barak is geschied buit« ngöeweten van het college. Op grond, dat Po1 n Amersfoort voor de opname van den patiënt had moeten worden °|tlerzocht wie voo" de betaling der kos- aansprakelijk is zal verzocht worden fiere zaak tot oplossing te willen brenger le v. Ier v,..n den patiënt die niet tc pftaling in staat is van de verplichting ti i.11 a uaa Bier vrij te stellen. Verzocht zal wor: ■bericht of met liet, vorenstaande genoeg 5,01 it genomen, sntekas. If le vergadering komen Ier Veur en J.T.t'.'Vü vnr eesige inlichtingen. WSadering mede,dat de e Besteld uitsluitend in B - 'n ouders in Soest. I eierveiling doch een B de menschen zijn over Beur van verkoopers. In er rum voor een eierveil B;Ging is, dat wanneer de heeren K.G. t voor het geven Zij deelen de ierenverkoop is het belang van d n Amersfoort ic vrije markt zoo geleverd aan wil Soest is een go ing en de ver- het vertrouwen k een en en d bmt ^Jj' y ix 6rS\ XMv O VA- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 1/ AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 276