J! è- I. BESLISSING. r het inder. ashe t til gelegi rj roor ar Ldingsp" loereelheid van ÏOOOOO.- eieren per week -evbild nullen worden. Om de kosten van e yeiiing te kunnen dekken moeten gemid- H1 20 a duizend eieren per week ten rerkoop worden aangeboden. Thans worden I OC )0 a 13000 eieren geveild. In het gek ieel zijn momenteel 37 kippenhouders bij is veiling aangesloten. Wanneer van ge- hSritewege steun kan worden verleend zal lat: voor de belanghebbenden vertrouwen rekken. Maat de heeren de vergadering hebben rer tten besluit het nollege den raad roor te stellen voor 1932 een subsidie to te-kennen van f 15«~ ?er maand mits ieder Ree een veiling wordt gehouden en voorts ind ie" gebruikelijke voorwaarden. [Besloten wordt adressant te berichten, Jat iet College miet" bekend is of het Uit breidingsplan medio Juni a.s. ter visie feal worden gelegd. e V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 278