a a BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. SO. b1.(ierrits ,dir. 1T.V "Catnlina"H' sim JTL- ToorVeenpad Soest I) 21-12-'31 11-12-1 31 Ingenieur van den "rggDienst van '.Te en 'Terken der lied Spoorwegen vraagt verwijdering van een boom, staande midden voor den uitgang pan den Dorrestein- eg. De Technisch Ambtenaar van Openbare ./erken adviseert bij schrijven dd. 11 Januari 1932 no305 tot verwijdering van den bedoelden boom, en de kosten daarvan voor rekening de eme en te te nemen. verzoekt ontheffing van liet bepaalde bij artikel 14 der bouwverordening voor den bou der schuurtjes, behoorende bij de woningen elke zullen worden gebouwd aan de Verl.Tai malaan en waarvoor bouwvergunning is ver leend bij besluit van 27 November 1931» techn.ambtenaarbelast met de leiding van bouw- en woningtoezicht adviseert de gevraa ontheffing te verleenen en wel onder voorwa ie, dat de 6 schuurtjes moeten worden ge plaatst tot op een afstand van 1 T. uit de zijscheiding terwijl de 2 schuurtjes moeten orden geplaatst, gelijk met den achterge vel, zooals op de overgelegde situatieteeke ling is aangegeven, evenwel onder de voor gaarde, dat de vereischte afstand van 0,50 tot de grens van het perceel, -sectie H.no. 5-422 moeteworden inacht genomen. 22-l2-'31 deelt mede, niet te kunnen afzien van de :ebruikelijke vergoeding, verbonden aan de rergunning tot het leggen eener rioleering Langs de spoorbaan Kerkpad-Korte Brinkweg. In verband hiermede is door den Technisch Ambtenaar van Openbare !Verken een nieuw ila tot rioleering vanaf het ■''•erkpad naar den roote Mtelmweg ontworpen. rl. «J 3 C CT> "O Dagteekening en volgnummer. i l-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 27