'31- T rjSI. E E "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Commissies Open bare V/erken en Financiën. Commissie Openbo Werken en Fi nanciën. HKamp J r Soest Directie van de KV.Arnhemsche Waterleiding Mij. Technisch—ambtenaa Bouw- en woning- 17 MeiJ2 toezicht Mei e 18/20 1952. Mei 9 Mei32 20 Mei'52 adviseeren de Soesterbergschestraat e| Nieuweweg -Beukenlaan te vernieuwen door middel van een cement-betonwegde'J Je meer< E|-; dez< be jlotei sfchxi jvt vj&orste. en deelen mede zich te kunnen vereenigen het ontwerp-voorstel ad. 15 Mei 1S52,r 1955 inzake den bouw van een woning vol het hoofd der school te Soesterberg vc| gens het plan platbouw op het terrein dier school, waarvan de kosten worden begroot op 6500, Voorts wordt geai- viseerd vóór het gymnastieklokaal een gevel aan te brengen volgens een nadeil ontwerp van den Technisch-ambtenaar C.l waarvan de kosten worden begroot op Bedoeld ontwerp is door genoemden Tecbf nisch-Ambtenaar toegezonden bij diens schrijven dd. 18 Mei j.l.no.418. vraagt ontheffing van het bepaalde in art. 15 der Bouwverordening. De Technisl Ambtenaar, belast met de leiding van Bouw- en woningtoezicht brengt bij sc;:i ven dd. 25 Mei j.1. no.4/7 advies uit.| v/eg dek 1 Beslotei te besli vin den werp. Di Bn won der afb: Beslotej Stallen Iform he zicht m aftestai aex: den deelt mede, er accoord mede te gaan, ij het graven van de sleuf voor het leggeij Jfe slote: Hing vai van hoofdbuizen der waterleiding in ee^Jagen ge straten zal geschieden door arbeicej uit Soest, die ingeschreven staan in plaatselijke arbeidsbeurs. De Maatschaj pij wil evenwel de keuze van de werkli' den aan zich behouden, doch is bereid hieromtrent overleg te plegen met den Technisch Ambtenaar O.W'. Beslote pehenkc rapporteert, dat ten behoeve van percei Lange Bergstraat 29, eigenaresse Mevr* P.H.W. Dërmoutverblijvende in Iled.0» eene aanschrijving moet gericht aan ge- lCurij\ noemde Mevr. in verband met den afvoer™e'j,"dl6 en berging van de faecaliën der W.C. De Gezondheidscommissie te Baarn dcel+jH mede, dat zij zich met het rapport vanl Ui CJ D C CT> Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 281