IA A N. hestraat ei rnieuwen betonwegdei vereenigen Mei 19^2,; n woning vc sterberg vc et terrein ten worden wordt geai lokaal een s een nadei rbtenaar C groot op oemden Tech bij diens .418. epaalde in De Technis iding van ngt bij sc. advies uit BESLISSING. j)e meerderheid van het ooilege kan zich DIt deze adviezen vereenigen, zoodat bS loten wordt in afwijking van het. schrijven dd. 11 Mei j.1», den Raad het voorstel te doen om ook op den Nieuwe re en de Beukenlaan een cement-beton- wegdek aan te brengen. Besloten wordt den Raad voor te stellen te besluiten tot het doen aanbrengen VÊt. den gevel volgens het nader ont werp* De meerdere kosten ad 100,= kun neit worden bestreden uit de opbrengst der afbraak van de woning. BÉtloten wordt aan den Raad voor te snellen de ontheffing te verleenen con form het advies van Bouw- en Woningtoe zicht met dien verstande echter dat de aftestane grond t.z.t. indien gewenscht, aa^ den raad in huur gevraagd kan worden Besloten wordt alsnog in de raadsvergade |pg van. 27 dezer den raad een crediet Vlagen tot een bedrag groot 1J00, te gaan, t- het leggei Lding in eei :>or arbeide: staan in dj le Maat scha 1 de wexkli is bereid ;n met den 3 van perce'™ resse Mevr- Bloten wordt de eigenaresse door tus- 3 in Ned.0. l^enkomst van haar gemachtigde een aan- cht aan ge-||[cllrijving te richten tot opheffing der den afvoer der W.C. Saam deelt rapport van Bezwaren binnen 14 dagen. a. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. M IX Ll

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 282