s a BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den KORTE INHOUD. afzender. den technisch ambtenaar van bouw- en woningtoezicht volkomen kan vereenigen 1 acht den toestand bij perceel L.Berg straat 29 wat betreft den faecalinn- 1 afvoer onhoudbaar. Af cl. Financiën. 21 Mei '52 biedt ter vaststelling aan den gemeenti raad aan een tweetal ontwerp-besluiten tot wijziging der gemeentebegrooting voor 1932, genummerd 21/192 en 21/20). )i ontwerp ir. zullen c ferden aan tol. Commissie van Toezicht en Hoofden van Scholen. div.data zenden bemerkingen in ontrent Verorde ning op het openbaar lager onderwijs in de gemeente Soest. Besloten w Tkststelli. (un. Technisch-Ambte naar O.W. 12-5-J2 vraagt machtiging tot het aanbrengen van 8 putjes met deksels aan het uit einden van 4 buizen, welke onder de trambaan te Soesterberg gemaakt zijn vc I het leggen van slangen in geval van brand. De kosten worden geraamd op 128,=. tan den Ra 128,= cr Hoofdinspecteur Arbeidsinspec tie. Utrecht. 19-5- '32 deelt mede, dat het hem toegezonden ont werp van eene aan J.Floer,te Soest te verleenen voorwaardelijke vergunning tot het oprichten van een slagerij met rookerij, op het perceel Molenstraat W.Z.kadastraal bekend gemeente Soest in sectie G.No.3210 GEEN WIJZIGING be hoeft om de naleving van de eischen, ge steld krachtens de Veiligheidswet niet onmogelijk te maken. De vergunn t u4. Idem. 19-5-'32 deelt mede, dat het hem toegezonden ont werp van eene aan C.H.v.Brummelen te Soest te verleenen voorwaardelijke verg ning tot het oprichten van een bakkerij op/in het perceel Soesterbergschestraat 184, kadastraal bekend gemeente Soest, in sectie D.No.1855 GEEN WIJZIGING be hoeft om de naleving van de eischen,ge steld krachtens de Veiligheidswet niet onmógelijk te maken. De vergunn: V 3 C CT> Dagteekening O volgnummer. 0 0 0. 0O"J.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 283