L SJ« Ur S E "o uo BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. Secretaris van d^n Raad van Commis sarissen van de N.V.Centrale Slachtplaats 18-5- '52 H.Kamp. Soest j Centr.Bond van I i P.T.T.Personeel (ur$- R.K.en Chr.Mid den stands ver een. Soest Vereeniging Holland Huis. 17-5-*52 18-5-'52 26-4-'52 21-5-152 Directeur Prov. Bond voor vreem delingenverkeer 20-5-52 KORTE INHOUD. zendt rooster van aftreding der coramis-||i verband sarissen der N.V. Centrale SlachtplaatJ^-rdt beslc j de heer H. commissaris gaat niet met voorstel inzake verkoop valsloten wc perceel, gelegen Julianastraat hoek Anna| Paulownalaan accoord, aangezien daarop geen blok van 2 huizen kan worden gebouJ deelt mede, dat kwesties van gronciaankc:|;.a den Cei moeten worden behandeld in een voltalligKIri grond c hoofdbestuursvergadering, welke op zijn tlrden aan* vroegst begin Juni wordt gehouden. Voortspe diepte a wordt nog aangedrongen op de gevraagde Ilangd worde prijsopgave gedaan bij schrijven van 11|^ Mei j1 verzoeken maatregelen te treffen, opdai Bsi0ten wc het venten in deze gemeente door personeilsihrijven van elders zeer belangrijk zal verminde ren b.v. door de leges eener ventvergun-l ning, thans bedragende 0,50, belangrijtj te verhoogen en de vergunning geldig te doen zijn per dag. De Inspecteur van Politie deelt bij schrijven dd. 19 Mei j.l.mede, dat hij tej dezer zake reeds verschillende maatrege len genomen heeft, waardoor aan de bezwa-| ren der Vereenigingen is tegemoetgekomen.' Verhooging der leges komt hem niet ge- wenscht voor. verzoekt mededeeling of voor het jaar JunlBesloien wc 1952 - Juni 1955 wederom 2 foto's in het Jgebruik mee Holland Huis geplaatst zullen worden, waarvan de kosten 20,= in totaal zullefl| bedragen. verzoekt vóór 27 Mei a.s. toezending va; een beknopt artikel van ten hoogste 500 woorden over deze gemeente, ter plaatsing in een extra nummer van "Ons Nederland" Op het verc T <y 3 C U 0 V Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 285