yv Ai tuy ~Af commis- "tplaats. rkoop va 3ek Anna iaarop i ge boui ïdaankoo; )ltallige >P zijn' t. Voorti ■aagde (n van opdat personen rminde- vergun- langrijt dig te ij t hij te atrege- s bezwa- gekomen. t ge- jaar Jun in het len L zullen BESLISSING. In verband met de rooster van aftreding ffordt besloten den raad voor te stellen de heer H. van Klooster opnieuw als cimmissaris voor te dragen. Besloten wordt het dossier te deponeeren Aan den Centr. Bond mede te deelen, dat der grond op kaartje aangegeven kan Iworden aangekocht voor 1,= per M2. 'De diepte van het perceel kan desver- langd worden vermeerderd. Besloten wordt te berichten conform het sol rijven van den Inspecteur van Politie Besloten wordt van de aanbieding geen gébruik meer te maken. Ar xy ïsT L4~' ng var. e 500 aatsing land". Op het verzoek wordt gunstig beschikt. is Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 286