uitgavei jaar 0- rekening gal den raad ter voorloopige vaststelling worden aangeboden. verzoei; behoore! >ende de Van t de lei demping en s choo benden. BESLISSING. )e [verzoeken worden verleend en geboekt mder de nrs. 1/5391/533» 1/541 1/540 [/342 en 1/537. anl Openbare V/erken zal opgedragen wordei jia te gaan welk rioolwijdte moet worden oorgeschreven bij gedeeltelijke demping er greppel en welke de kosten zijn,wan eer de gemeente de greppel dempt na aaiin een riool te hebben gelegd. Oi V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 288