XT2 Ji BESLISSING. Besloten wordt "bedoelden boom te doen verwijderen en de kosten voor rekening der gemeente te nemen. Conform het advies van den technisch ambtenaar, belast met de leiding van bouv: en woningtoezicht "ordt besloten de ge vraagde ontheffing te verleenen en voorts onder de voorwaarde, dat de ruimte van 1 li, ontstaan tusschen schuur en wonin^, zooals op de bijgevoegde situatie-teeke- ning is aangegeven, moet worden dichtge maakt met een deurtje, v aardoor het onoog lijke gezicht vanaf den openbaren weg op ide achterterreinen wordt opgeheven. •besloten wordt den Raad voor te stellen te besluiten tot het leggen eener riolee- rir.g vanaf het Kerkpad naar den Groote Melmweg, waarvan de kosten worden geraamd op f 2662,20. lAj' i b 1/ oh Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 28