'3- l) l/T- BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. rechn.Ambt. 0.? Kaad van commissar sen der .CentrajL slechtpihats voor d gem. Soest Ls- e l8-5-*32 e De St.Elizabeth Vereeniging par. v.d. O.L.V. te Soestdij k Ver.tot bevoriï.Bei langen T.B.C.patie ten in Nederland Lid"- jzonnestraal"te Amsterdam A.W.van Dijk e.a. Schrikslaan Soest ixo. "Dorus Rijkers" fielden, der Zee fond 23-5-'32 20-5-'32 26-4-32 n- l8-5-«32 bericht dat de opgedragen uitvoering den aanleg van "wegen op de Heide" d.00: M.V. Gebr. Hogenbirk geheel os gereedgi men en dat een som van f 18380.- kanm den uitbetaald. Besloten w< .eenbank al] genaanleg d( te kapitaal te billen s' deelt mede, dat in de vergadering van missarissen van 21 Maart 1932 is beslo! dat accoord wordt gegaan met de contro] der administratie door den gemeentevir: cateur Janssen, welke controle zou gesi den driemaandelijks tegen een v ergoedii van f ÏJO.- per jaar, waarvan de geneei de bêLft voor haar rekening zal nemen. tBesloten v de kosten "v tit: van de de helft vc men en daai groot f 75* de bepaling regelmatig rechtstreei Burgemeeste Omtrent d« op antwoorc stuur der I 8-5-'32 16-4-32 verzoekt onder overlegging der stuKken, de lijst bedoeld bij art. 3 ^er Armem te worden geplaatst. verzoekt toestemming tot het houden va een collecte (speldjesverkoop) op 27 Au| 1932. De Inspecteur van Politie adviese bij schrijven van 24 Mei 1932 no.l8l/4i aanvrage te weigeren. verzoekt toestemming tot het houden vai een collecte op 25 Juni J932« De Inspecteur van Politie adviseert wij zend verzoeken een einde te maken aan het ten van vuilnis 00 het terrein sectie 350f>» waarvan eigenaar is J.H»Janneste Hilversum. De technisch Ambtenaar van Openbare 'W adviseert bij raoport dd. 23 Mei j.1. 11 414 genoemden eigenaar aan te schrijve» het terrein in een behoorlijken staat tt brengen en van het vuilnis te ontdoen. verzoekt toestemming tot het houden vat een collecte in Juni of Juli a.s. De Inspecteur van Politie adviseert de vraagde vergunning onder voorwaarden te j verleenen. Conform h< vereeniginj in art. 3 c Besloten v in verband leoten ter in eigen g< Besloten t op dezelfdi weigering in Hederlai Besloten 1 rein aan t< deren en vi te verzoek vuil ter p: tegen de 0 nlng prede Besloten <y S S d c jy O 1 (5. Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 291