7 Jr U &eUJ. BESLISSING. Besloten wordt aan de Coöperatieve Boeren leenbank alhier te verzoeken het voor we- retaanleg door <ie N.V. Heidehloesem gestor L kapitaal ad f 18380.- in de gemeentekas telwillen storten. Besloten wordt den raad voor te stellen de kosten van verificatie der administra tle van de N.V. Centrale Slachtplaats voc de helft voor rekening der gemeente te ne: men en daarvoor een vrediet toe te kenner, groot f 75»Per Jaar een en ander onder de bepaling dat van de gehouden controle regelmatig een afschrift van het rapport rechtstreeks van het verificatiebureau aaln Burgemeester en Wethouders wordt toegezonden. Omtrent de jaarrekening 1930 zal nogmaals op antwoord worden aangedrongen bij hetbl stuur der N.V.Centrale Slachtplaats. Conform het verzoek wordt besloten de vereeniging te plaatsen op de lijst bedoe in art. 3 d-er Armenwet. Besloten wordt de toestemming te weigere in verband met de groote aanvragen om col leoten ter leeniging van financieele nood in eigen gemeente. e- ld n en Besloten wordt de toestemming te weigerdn op dezelfde gronden als aangehaald bij de weigering op het verzoek T.B.C. vereeniging in Nederland. Besloten wordt den eigenaar van het ter rein aan te schrijven het vuil te verwij deren en voorts den Inspecteur van Politi t« verzoeken te willen doen nagaan wie het vuil ter plaatse deponeert en zoo mogelij: tegen de overtreders der Alg» Pol. Verorde ning predes-verbaal te doen opmaken. Besloten wordt de toestemming te verleer en, v/V' Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. "b* 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 292