l a a "o L 1H. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. Comite Sacraments; processie Soest Techn.Ambt. Bouw en Woningtoezicht (ixy. Idem le afd. ter secre-j 25-5-,32 tarie Centr.Bond van lied P.T.Ï.Personeel Secretaris van der Raad van Commissa rissen van de H.V. Centrale Slacht plaats 23-5-'32 18-5-'32 18-5-'32 KORTE INHOUD. vraagt toestemming tot het houden eener collecte op 5 Juni a.s» deelt mede, dat de N.V. Prov. Utr.Eleoti citeits Mij. te Utrecht ontheffing be^oe; van het bepaalde bij artikel 14 sub b de: bouwverordening, noodig voor den bouw var, een hoogspanningsstation op een terrein,j legen aan de Soeste^bergschetsraatkadas traal bekend gemeente soest, in sectie c, 1439. Geadviseerd wordt de noodige onthef fing onder de in zijn rapport dd. 23 Mei 1932 No.3/I7 genoemde voorwaarde te verle De toestemm: De ontheff- advies. biedt ter behandeling eenige verzoeken 0 bouwvergunning vergezeld van de noodige keningen en adviezen. De vergunn. t kokstig de pn geboekt 1 L/545, 2/20 biedt ter vaststelling aan het ontwerp ii Het ontwer; aan D.H.v.d.Berg te Soest, te verleenen vergunning tot de oprichting eener baKker op/in het perceel RademaKerstraatkadas traal bekend gemeente Soest in sectie H. no. 1939» deelt mede, dat kwesties van grondaankoolïet intrek moeten worden behandeld in een voltallige 24 Mei j.k. hoofdbestuursvergadering, welke op zijn sloten aan vroegst begin Juni wordt gehouden. Voorts grond allee wordt nog aangedrongen op de gevraagde pr geven confo opgave gedaan bij schrijven van 11 Mei j.1 zendt rooster van aftreding der commissa' rissen der N.V. Centrale Slachtplaats. In verband sordt beslo stelling aa personen te 1. H.van K 2. A. Ende 3. T. Ble Het beslui lei 1932 wo 4) 3 C CT> Dagteekening en volgnummer. 11.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 293