4t Al? BESLISSING. n eener L; toestemming wordt verleend. r.Electi g behoef ub b de* bouw yaj errein, ectie c," e onthef 23 Mei te verle De ontheffing wordt verleend conform het advies. 20 eken oodige De vergunningen worden verleend overeen- t comstig de besluiten hiernevens gevoegd en geboekt onder de nos. 1/54-3» 1/54-4, L/545, 2/205, 2/207. ntwerp di leenen r ba reken kadas- ctie H. ndaankoo Ltallige zijn Voorts ïagde pii L Mei j,: poramissa- lats. Het ontwerp wordt goedgekeurd. Met intrekking van het ter dezer zake dd. 24|Mei j.k. genomen besluit wordt thans bs sloten aan den Bond mede te deelen dat de jrorid alleen in erfpacht zal worden uitge- ;even conform schrijven van 15 Mei j.1. In verband met de rooster van aftreding sordt besloten de aan den raad ter vast stelling aan te bieden voordracht van dri personen te doen luiden als volgt: 1» H.van Klooster (aftredend) 2. A. Endendijk 3» T. Bleeker. Het besluit te dezer zake genomen op 24 Kei 1932 wordt ingetrokken. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. t ictidel Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 294