L 'Ï3 r "o hiï (n BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Burgerlijk Armbe stuur 4e Afdeeling ter secretarie L 3 0 Centr.Bureau v.Ver en Pin.Adv.der Ver v.hed.Gem.4 Haag K.C.v^n lies, Apel doorn if 23-5-'32 24-5-'32 Burgerlijk Armbe stuur te Soest Technisch Ambt. O.W. Techn.Ambt. Bouw en Woningtoezicht 4-5-'32 23-5-'32 19-5-'32 24-5-*32 25-5-'32 deelt officieel mede, dat de uitgaven zijn bestuur over de eerste vier maant van 1932 rond f 18.500.- a f I9.OOO,- ben bedragen en in stede van een ver® ring van de uitgaven gedurende de zo® maanden een vermeerdering daarvan moe den geconstateerd. Besloten w het crediet roor 1932 v boogen. biedt in ontwerp ter vaststelling aaj opgaaf model I, die ingevolge de z.g, "Kortingswet" voor 1 Juni 1932 aan de deputeerde Staten moet worden ingezoni en verzoekt te mogen vernemen of ook opgaven modellen III en IV ter inzendi moeten worden gereed gemaakt. Het ontwei steld De modelle ingezonden. zendt proces-verbaal van opneming en boeicen van den ontvanger dezer gensf "e 00 dd. 23 Mei 1932. 1.zendt gespecificeerde nota wegens voo schotten gedaan ten behoeve van het ui breidingsplan tot een totaal bedrag va f 1279.63- 2. verzoekt een gedeelte, groot f 3000. van zijn honorarium te mogen ontvangen Besloten v zoek van de norarium ui ff20 00.- aa dien zuller bedrag van De posten 1 tz tme t mijn honors overeenkom* deelt mede aan het verzoek van B.en"' aan de georganiseerde arbeiders die uil trokken en werkloos zijn een uitkeert van f 12.- per week te verleenen, te hf voldaan en wijst er op, dat deze uitke ringen alleen over de week van 2-7"I*e' j.1. f 1073,50 hebben bedragen, zoodat daarvoor een extra-versterking van het toegekend krediet zal noodig zijn.. brengt rapoort uit aangaande de aang«' brachte grenspaalthes 00 het door den heer v.Holten aan denBeukenlaan gehuui: perceel grond sectie u.1053» verzoekt hem de jaarlijksche contrib"1 bij een e. t. lidmaatschap der "Hindervte' vereeniging"bedragende f 5*- te vrille" restitueeren. Van de mee Om een verf dering bere Van het ri besloten d< Goedgevonr en de 5ecr< eeniging 0 bosten zij: 2,50 aan s 6 a c i. Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 297