'I r y/t i BESLISSING. .itgaven er maan .9*000. en verni de 3om •van moe Besloten wordt den raad voor te stellen het crediet aan het Burgerlijk: Armbestuur vooi' 1932 verstrekt met f 15000.- te ver- hoogen. .ling aan de z.g, aan de ingezond of 00i< inzendt Het ontwetp opgaaf model I wordt vastge steld De modellen III en IV zullen niet worden ingezonden. ming vafl Notificatie, zer i eue Net proces-verbaal den raad mede te deel gens VQc n het ui edrag 7a f 3000 nt vangen Besloten wordt in afwijking van het ver zoek van den heer van Nes f l^OO.- als ho norarium uit te keeren, aangezien reeds f 2000.- aan honorarium is betaald. Boven dien zullen de voorschotten tot een totaa bedrag van f 1273,98 worden uitgekeerd. De posten reis- en verblijfkosten zullen t.z.t. met de betaling van de laatste ter mijn honorarium worden verrekend conform overeenkomst. 1« B.en 1 s die ui itkeerin ente ze uitkei 2-7-Mei zoodat van het i-jn.. de aange' oor den n gehuuri contribui Hindervte' e willen Van de mededeeling wordt kennis genomen fel een verhoogd crediet is in deze verga dering bereids een beslissing genomen. Van het rapport wordt kennis genomen en besloten de zaak te deponeeren. Goedgevonden wordt dat de Techn.Ambt. O e& de Secretaris zich als leden der ver eniging opgeven en de daaraan verbonden posten zijnde respectievelijk f 5*~ en r 2,50 aan de gemeente declareeren. en. W. IC\J\ Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 298