r s "o 5 r BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Best.v.d.Afd. 'Huis ter Heide" eo 1. Hornsveld, Nieu erhoekstr.4 Soest l)lL Voorzitter £>V Best. Eerste Soes- ter Voetbal- en üthletiekclub Jan van Raay i H 0- J.B.M.Okhuysen Directrice Post en Telegraafkantoo Soest 27-5-' 32 23-3-32 9-5"' 6-4-'32 9-5-'32 28-5-f 32 verzoekt toekenning van bijdragen uit gemeentekas overeenkomstig de bepalingi der verordening op het verleenen van li dragen in de kosten van uizending en pleging in gezondheids- en vacantiekoli nies, groot f 14.- en f 18,50, t/b der deren G.G.v.d.Berg en E.B.H.Heuvingh, i den te Soesterberg. Besloten te verleen Tegen het >ezv»aar. Ten aanzie oir aanleg tekas te st roor te ste f 676,80, Ti zal overgaa verzoekt in principe vergunning tot di bouw van 4 stuks winkelhuizen r/iet shon- room en werkplaats op het terrein, gele aan de Van We ede straatKadastraal beki gemeente Soest, in sectie A.2141 en 21' en in verband hiermede de noodige onthe fing te willen verleenen van het bepaal bij artikel 14 sub V der bouwverordeni, (winkelstraatbebouwing) zonder stortinj LfpT ar,h de gemeentekas van gelden voor aanleg 1 een trottoir. De technisch ambtenaar, belast met de leiding van bouw- en woningtoezicht seert geen ontheffing te verleenen van bepaalde bij art. 14 sub V der B.V. zoi storting van een bedrag; ad f 676,80 in Gemeentekas. stelt voor aan den raad het voorstel doen het gemiddeld bedrag per leerling de kosten van het gewoon openbaar lager derwijs over I926 te bepalen op f 11,?] en voor de Engendaalschool op een bedra van f 10,02. vraagt vergunning tot het houden van verloting. De Inspecteur van politie seert gunstig, behoudens de gewone voor waarden. verzoekt een tapvergunning voor de vooi localiteit van het perceel Soesterbergs straat 188. fceter acb ;aat m.a.w. ledoeld tot gelden vers keuring var Conform 1 De vergun) vraagt een ta )vergunning voor den vooïl ligen banketbakkerswinkel van het perce' Burg.Grothestraat 32» deelt mede, dat met ingang van20 Juni de tweede buitenbestelling, voor zoove deze s middags wordt uitgevoerd, zal den opgeheven. Op grond Bfstelde m< is bereikt geweigerd. Idem. iïotif ica w S 3 c 03 Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 301