XtP' X/- Vsv gen uit bepaling en van tj ing en ?f antiekok t/b der uvingh, i ng tot di me t shoü ein, gelf raai bek! 4-1 en 21- ige onthe et bepaa! erordenir, aanleg n BESLISSING. Besloten wordt de gevraagde bijdragen be verleenen. Tegen het plan bestaat in principe geen bezwaar. Tea aanzien van het verzoek om voor trot toir aanleg geen vergoeding in de gemeen- ;ekas te storten wordt besloten adressant voor te stellen, dat hij tot betaling van 676,80, noodig voor trottoirverharding zal overgaan indien t.z.t. blijkt, dat de tortil 'ï|em®*ne verbreeding van den rijksweg op meter achter de boomen rijsn niet door dat m.a.w. komt de verbreeding hiervoren t met de zicht adi enen van B.V. zei 76,80 in oorstel leerling aar lage: P f 11,73 een bedra, ien van 1 olitie ai wone voor or de voo: sterbergs den voor het perce bedoeld tot stand dan is adressant geen gelden verschuldigd, alles behoudens goed keuring van den raad. Conform het voorstel wordt besloten. De vergunning wordt verleend. Op grond dat het voor deze gemeente vastj} gesnelde maximum aantal der vergunningen ia bereikt wordt de gevraagde vergunning geweigerd. IlIdem. n20 Junif or zoover! rdzal Notificatie. l/' xciójl. Lc ^Al v-o Jv i s X5 14 tg V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. E t>-icGexX^i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 302